Στόχοι της θεραπείας

Η διαχείριση της HIV λοίμωξης ακολουθεί το πρότυπο άλλων χρόνιων παθήσεων όπως π.χ. ο σακχαρώδης διαβήτης και οι καρδιαγγειακές παθήσεις.1 Τα άτομα με HIV λοίμωξη θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στη διαχείριση της υγείας τους.

Οι επαγγελματίες της υγείας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην κατανόηση των διαφορετικών πτυχών της HIV λοίμωξης, ενισχύοντας τις δεξιότητες αυτοδιαχείρισης και βελτιώνοντας το επίπεδο των γνώσεων του ατόμου που ζει με τον HIV αναφορικά με την υγεία του.

Συναποφασίζουν με το άτομο που ζει με τον HIV ένα πλάνο διαχείρισης στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης, εμπεριστατωμένης και συνεχιζόμενης φροντίδας, προκειμένου να επιτευχθεί η διαρκής ιολογική καταστολή, η διατήρηση της καλής λειτουργίας του ανοσοποιητικού, η καλή συνολική υγεία και η πρόληψη της περαιτέρω μετάδοσης της HIV λοίμωξης.1

Στόχοι της
αντιρετροϊκής θεραπείας

Στόχος της αντιρετροϊκής θεραπείας είναι η καταστολή του πολλαπλασιασμού του HIV σε επίπεδα κάτω από τα όρια ανίχνευσης των διαθέσιμων εργαστηριακών εξετάσεων.
Η καταστολή στο επίπεδο των <50 αντιγράφων/ml είναι ο ευρέως αποδεκτός στόχος για την επιτυχία της αντιρετροϊκής θεραπείας.2,3

Η διαρκής ιολογική καταστολή:

  • Διατηρεί ή αυξάνει τον αριθμό των CD4 T-λεμφοκυττάρων3,4
  • Καθυστερεί ή προλαμβάνει την εμφάνιση της ιολογικής αντοχής5
  • Μειώνει τη φλεγμονή και την ανοσολογική ενεργοποίηση που θεωρείται ότι συμβάλλουν σε υψηλότερα ποσοστά νοσηρότητας του καρδιαγγειακού συστήματος και άλλων συστημάτων του οργανισμού6
  • Μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού με τη σεξουαλική επαφή7,8

Σημαντικά στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη από έναν επαγγελματία της υγείας κατά την επιλογή μιας αντιρετροϊκής αγωγής

Η επιλογή μιας αντιρετροϊκής αγωγής βασίζεται μεταξύ άλλων στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της ανοχής και της ευκολίας συμμόρφωσης σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες. Ταυτόχρονα, η επιλογή της αρχικής αγωγής ART λαμβάνει υπόψη τις επιθυμίες του ασθενούς, το κοινωνικό του πλαίσιο, τον τρόπο ζωής του, τις συννοσηρότητες και την τυχόν συγχορήγηση άλλων φαρμάκων. Στις γυναίκες, στην επιλογή της ART λαμβάνεται υπόψη η πρόθεση αναπαραγωγής, η χρήση αντισυλληπτικών και η θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης.3

Οι ακόλουθες εκτιμήσεις λαμβάνονται υπόψη στο πλάνο διαχείρισης της HIV λοίμωξης:

Γενική αξιολόγηση1,2,3

Περιλαμβάνει τη λήψη ιατρικού και κοινωνικού ιστορικού του ασθενούς, μεταξύ των οποίων το οικογενειακό ιστορικό, την προσωπική ζωή, το ιστορικό χρήσης ναρκωτικών και αλκοόλ, το ιστορικό καπνίσματος και το σεξουαλικό ιστορικό. Περιλαμβάνονται, επίσης, οι εξετάσεις γονοτυπικής (και κατά περίπτωση φαινοτυπικής) αντοχής για την αξιολόγηση των ιικών στελεχών και την επιλογή της θεραπείας.

Ανεπιθύμητες ενέργειες της αγωγής1,2,3

Ο επαγγελματίας της υγείας λαμβάνει υπόψη με ποιο τρόπο οι ανεπιθύμητες ενέργειες της αντιρετροϊκής αγωγής μπορεί να επηρεάζουν τον τρόπο ζωής και τυχόν άλλα ζητήματα ανεκτικότητας ή τοξικότητας που έχουν παρατηρηθεί σε προηγούμενες αγωγές, τόσο μακροπρόθεσμα όσο και βραχυπρόθεσμα.

Συννοσηρότητες1

Ο επαγγελματίας της υγείας λαμβάνει υπόψη τη συνολική υγεία του ασθενούς, συμπεριλαμβανομένων του βάρους, της στοματικής και οδοντικής υγείας, του δέρματος, του γεννητικού συστήματος και των υπολοίπων συστημάτων. Επίσης, την κατάσταση των οστών, των νεφρών, του μεταβολισμού, του καρδιαγγειακού συστήματος και του ήπατος, σε συνδυασμό με άλλες ενδείξεις ή/και συμπτώματα νευρογνωσιακής διαταραχής. Η συγχορήγηση φαρμάκων και το ενδεχόμενο αλληλεπιδράσεων μεταξύ των φαρμάκων αξιολογείται σε τακτική βάση.

Εκπαίδευση1,3

Είναι σημαντικό τα άτομα με HIV λοίμωξη να κατανοήσουν σε βάθος τη σπουδαιότητα της συμμόρφωσης, ώστε να αποφευχθεί η ανάπτυξη αντοχής στη φαρμακευτική αγωγή. Οι παρεμβάσεις μέσω συμβουλευτικών συναντήσεων, η βοήθεια από την κοινότητα, η οικογένεια και οι ομότιμοι σύμβουλοι μπορούν να φανούν χρήσιμοι στην παροχή της κατάλληλης εκπαίδευσης σχετικά με τις επικίνδυνες συμπεριφορές για τον HIV και την υποστήριξη της συμμόρφωσης στη θεραπεία.

Κατάσταση ψυχικής υγείας1

Η ύπαρξη προβλημάτων ψυχικής υγείας μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη συμμόρφωση στην ART, να οδηγήσει σε κακή διατροφή ή/και μειωμένη σωματική άσκηση, σε κοινωνική απόσυρση και γενικώς σε υιοθέτηση συμπεριφορών υψηλού κινδύνου για νοσηρότητα. Συνεπώς, οι ψυχοκοινωνικές αξιολογήσεις και οι αξιολογήσεις της ψυχικής υγείας κατά την αρχική επίσκεψη είναι σημαντικές και εστιάζουν στην επίδραση της διάγνωσης και στις δεξιότητες διαχείρισης της κατάστασης, στα ψυχοκοινωνικά ζητήματα πριν την ασθένεια και σε ιδιαίτερες επιπτώσεις που σχετίζονται με τον στιγματισμό και τις διακρίσεις.